Siły i służby specjalne

Studiuj bezpłatnie!

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Służby Specjalne jako instytucje państwowe prowadzą działalność operacyjno-rozpoznawczą o charakterze niejawnym na terenie kraju i poza jego granicami. Ich domeną jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

W ramach studiów w specjalizacji „Siły i Służby Specjalne” prowadzone będą zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności  praktycznych umożliwiających poznanie specyfiki sił i służb, ich ustroju, roli i miejsca w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego, poznanie sposobów pozyskiwania informacji o charakterze strategicznym, dezinformowania analogicznych służb wrogich państw. Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących obcych sił przez służby oparte na strukturze militarnej. Gromadzenie informacji o charakterze politycznym jak i działalność wywiadowcza wobec podmiotów krajowych, zdobywanie materiałów z obcych źródeł, gromadzenie materiałów w planowaniu operacyjnym na krajowym teatrze działań.

Niezaprzeczalnym atutem realizowanego programu jest kadra dydaktyczna wysokiej klasy specjalistów praktyków. Proces dydaktyczny funkcjonuje w oparciu o nowoczesny model kształcenia polegający na wykorzystaniu różnorodnych form zajęć w tym e-learning, ćwiczenia, warsztaty, wizyty studyjne, czy „case study”.

Wyzwania współczesności (zagrożenia terrorystyczne, łatwy przepływ ludności, rozwój technologiczny, kryzysy), wymuszają konieczność przeciwdziałania i zapobiegania im, stąd rośnie potrzeba zatrudniania specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności w sektorze publicznym.

Absolwenci kierunku poznają sposoby rozwiązywania problemów charakterystycznych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz funkcjonowania sił i służb specjalnych w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przygotowuje to absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia lub bezpośrednio pracy zawodowej. Zdobędą przygotowanie przydatne do pracy na stanowiskach w formacjach takich jak: Siły Zbrojne, Policja, Służby Wywiadowcze, SWW, SKW, CBA, CBŚ, SOP oraz Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Izba Administracji Skarbowej i inne.

Absolwent tej specjalizacji ma wiedzę z zakresu metodyki działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych systemów technicznych w tym łączności. Podstawa prawa karnego i prawa wykroczeń jest istotnym elementem wiedzy absolwenta. Wyróżnia się on kompetencjami w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działania sił i służb specjalnych.

Wiedza i przygotowanie merytoryczne z zakresu powyższej specjalizacji może być wykorzystana przy rekrutacji do Sił i Służb Specjalnych RP.

Loading
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1